1. Trang chủ
  2.  /  XÂY DỰNG DÂN DỤNG

XÂY DỰNG DÂN DỤNG

14/01/2021  -   2218
XÂY DỰNG DÂN DỤNG

1. Công trình Trung tâm văn hóa Xứ Đông - Hải Dương
2. Nhà làm việc tỉnh ủy Hải Dương3. Khu sản xuất nông nghiệp Sạch4. Kho bạc nhà nước TP. Hải Phòng5. Bệnh viện Ung Bướu TP. Cần Thơ