1. Trang chủ
  2.  /  THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

20/05/2021  -   1643

I. Hội đồng quản trị:

   1. Ông Nguyễn Trọng Khải  - Chủ tịch;   

   2. Ông Vũ Thành Phong       - Ủy viên;

   3. Ông Lưu Quang Bôn        - Ủy viên;

II. Ban Tổng Giám Đốc:

   1. Ông Vũ Thành Phong       - Tổng giám đốc;

   2. Ông Nguyễn Văn Hưng    - Phó tổng giám đốc;

   3. Ông Nguyễn Viết Bình     - Phó tổng giám đốc; 

   4. Ông Lê Đức Tuấn             - Phó tổng giám đốc; 

   5. Ông Phạm Mạnh Cường   - Phó tổng giám đốc; 

Bài viết liên quan